Sprostowanie pomyłki w raporcie nr 1/2017

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że nastąpiła oczywista
omyłka w tytule raportu bieżącego 1/2017. Zamiast: „Harmonogram przekazywania raportów
okresowych w 2016 r.” powinno być: „Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017
r.” oraz w treści, zamiast: ” …harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.”
powinno być: „…harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.”
Pozostała treść raportu nie zawiera błędów.
Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach.

Raporty kwartalne (jednostkowe i skonsolidowane):

Raport kwartalny za IV kwartał 2016 – 13.02.2017 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2017 – 15.05.2017 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2017 – 14.08.2017 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2017 – 14.11.2017 r.

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2016 rok – 31.05.2017 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta będącego jednostka dominującą informuje, że na podstawie § 5 ust. 2a
Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie będzie przekazywał do
publicznej wiadomości odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego. Skonsolidowany raport
kwartalny zawierać będzie kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Spółki.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent