Korekta prognozy Zarządu, dotycząca wyników finansowych skonsolidowanych na 2016 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do wiadomości
publicznej informację o korekcie prognozy odnoszącej się do skonsolidowanych wyników
finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta na 2016 r.

Poprzednia prognoza opublikowana w raporcie bieżącym nr 6/2016 w dniu 12.08.2016 r.:

  • przychody ze sprzedaży: 2 000 mln zł;
  • EBITDA: 33,8 mln zł;
  • zysk netto: 20 mln zł.

Nowa prognoza na 2016 r.:

  • przychody ze sprzedaży: 2 300 mln zł, wzrost o 15,00 %;
  • EBITDA: 45 mln zł, wzrost o 33,14 %;
  • zysk netto: 30 mln zł, wzrost o 50,00 %.

Zarząd podjął decyzję o zmianie prognoz wyników finansowych na 2016 r. w oparciu o
analizę wyników finansowych osiągniętych przez Grupę Kapitałową Emitenta, jak również ze
względu na dotychczasowy dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej oraz realizowane obecnie
kontrakty. Prognoza została poddana weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Emitent uznał powyższą informację o korekcie prognoz za poufną, że względu na istotny
wzrost prognozowanych danych finansowych w stosunku do poprzednio opublikowanej
prognozy.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent