Odstąpienie przez spółkę zależną od Emitenta od porozumienia w sprawie rozwiązania umowy inwestycyjnej dotyczącej Naturalna Energia sp. z o.o. oraz umów sprzedaży udziałów i wierzytelności

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 04.01.2022 r. powziął informację o odstąpieniu przez spółkę zależną Unimot Energia i Gaz sp. z o.o.  („UEiG”) od porozumienia zawartego w sprawie rozwiązania umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w Naturalna Energia sp. z o.o. („NE”) oraz zawartych umów sprzedaży udziałów oraz wierzytelności.

Odstąpienie wynika z bezskutecznego upływu terminu na spełnienie się warunku zawieszającego dotyczącego wejścia w życie ww. porozumienia i umów w postaci wpłaty do dnia 31.12.2021 r. ceny sprzedaży udziałów oraz wierzytelności, a także braku porozumienia z założycielami w sprawie ustalenia nowych warunków planowanych transakcji (o prowadzonych negocjacjach Emitent informował dnia 31.12.2021 r. w raporcie bieżącym nr 41/2021).

W świetle powyższego, UEiG nie dokonała sprzedaży udziałów i wierzytelności na warunkach i ze skutkami opisanymi szczegółowo w raporcie bieżącym nr 39/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., a umowa inwestycyjna zawarta dnia 14 grudnia 2020 r. (RB nr 35/2020) wciąż obowiązuje.

Spółka zależna od Emitenta będzie kontynuowała rozmowy z założycielami NE w sprawie sprzedaży projektów jako jednym ze sposobów komercjalizacji projektów przyjętych na początku inwestycji. Nie wyklucza się też innego sposobu komercjalizacji o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 35/2020.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu