Przychody ze sprzedaży w czerwcu 2022 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat wstępnych przychodów netto ze sprzedaży („przychody”) osiągniętych w czerwcu 2022 r.

Według wstępnych danych Emitent osiągnął w czerwcu 2022 r., w ujęciu jednostkowym, przychody w wysokości 1 195 mln zł. Przychody uzyskane w czerwcu 2022 r. są wyższe o 105 proc. od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (czerwiec 2021 r.: 584 mln zł).

Wzrost przychodów wynika głównie ze wzrostu cen towarów i wyższych wolumenów sprzedaży paliw, biopaliw, LPG, gazu ziemnego, bitumenów oraz z działalności stacji paliw AVIA. Wzrost przychodów oczyszczony o zmiany średniej ceny sprzedaży towarów wyniósł 52 proc. r/r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym nr 4/2018, pomimo zaprzestania stałej publikacji miesięcznych przychodów, Zarząd na bieżąco analizuje te dane pod kątem poufności.

Od kilku miesięcy znaczący wpływ na przychody Emitenta ma bardzo duży wzrost cen towarów, którymi handluje Emitent. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że będzie uznawał informację o poziomie przychodów za dany miesiąc za istotną i przekazywał ją na rynek raportem bieżącym, w przypadku, gdy poziom przychodów oczyszczonych o zmiany średniej ceny sprzedaży towarów będzie znacząco odbiegać od poziomu przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu