Przychody ze sprzedaży w grudniu 2021 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat wstępnych przychodów netto ze sprzedaży („przychody”) osiągniętych w grudniu 2021 r.

Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w grudniu 2021 r., w ujęciu jednostkowym, przychody w wysokości 880 731 tys. zł. Przychody uzyskane w grudniu 2021 r. są wyższe o ok. 105 % od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (grudzień 2020 r.: 429 171 tys. zł).

Wzrost przychodów wynika głównie ze wzrostu cen towarów i wyższych wolumenów sprzedaży paliw, biopaliw i LPG, a także realizacji kontraktów sprzedaży gazu ziemnego. Wzrost przychodów oczyszczony o zmiany średniej ceny sprzedaży towarów wyniósł 17% r/r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym nr 4/2018, pomimo zaprzestania stałej publikacji miesięcznych przychodów, Zarząd na bieżąco analizuje te dane pod kątem poufności.

Od kilku miesięcy znaczący wpływ na przychody Emitenta ma bardzo duży wzrost cen towarów, którymi handluje Emitent. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że począwszy od kolejnego miesiąca, będzie uznawał informację o poziomie przychodów za dany miesiąc za istotną, i przekazywał ją na rynek raportem bieżącym, w przypadku, gdy poziom przychodów oczyszczonych  o zmiany średniej ceny sprzedaży towarów będzie znacząco odbiegać od poziomu przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu