Raport bieżący nr 11/2015

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu lutym 2015 r. Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w lutym 2015 r. w ujęciu jednostkowym przychody netto ze sprzedaży w wysokości 62 250 tys. zł.
Przychody uzyskane w miesiącu lutym były o ok. 14 % niższe niż w miesiącu poprzednim (styczeń 2015 r. – 72 280 tys. zł.) jednak o 149 % wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku (luty 2014 r. – 25 042 tys. zł.). Największy udział w przychodach ogółem stanowił obrót paliwami płynnymi, w tym olejem napędowym – ponad 64 %.
Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu