Podpisanie Umowy o finansowanie z Bankiem BPH S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, umowy na finansowanie bieżącej działalności Emitenta w oparciu o usługę TransFinancing.

W ramach niniejszej umowy Bank przyznaje Emitentowi odnawialny limit finansowania w wysokości 5,00 mln zł (słownie: pięć milionów złotych) do dnia 02 marca 2017 r. Oprocentowanie jest ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M.

Zabezpieczeniem umowy jest pełnomocnictwo do rachunku bankowego, weksel in blanco oraz cesja finansowanych wierzytelności wraz z częściową cesją umowy ubezpieczenia.

W opinii Zarządu UNIMOT S.A., ogólne warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych. Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na to, iż dotyczy ona obszaru finansowania działalności Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2 w zw. z par. 2 ust. 1 pkt. 2b ppkt. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent