Zmiana polityki dywidendowej Unimot S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem, po analizie sytuacji finansowej
Spółki, postanowił zmienić stosowaną politykę dywidendową i w przypadku osiągnięcia w danym roku
obrotowym zysku netto, będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w
wysokości minimum 30% z wypracowanego jednostkowego zysku netto. Rekomendacja Zarządu
będzie każdorazowo zależała między innymi od aktualnej i przewidywanej sytuacji operacyjnofinansowej
Emitenta. Nowa polityka dywidendowa obowiązywać będzie począwszy od podziału zysku
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

Polityka dywidendowa stosowana w poprzednich latach, przedstawiona w raporcie bieżącym 7/2013
(przekazanym poprzez system EBI), zakładała wypłatę dywidendy w wysokości 30% z wypracowanego
w danym roku obrotowym zysku netto.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Szozda, Prezes Zarządu