Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach.
Raporty kwartalne jednostkowe i skonsolidowane:
Raport kwartalny za I kwartał 2017r. (jednostkowy i skonsolidowany) – 30.05.2017 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2017r. (jednostkowy i skonsolidowany) – 29.11.2017 r.
Raport półroczny za 2017 r. (jednostkowy i skonsolidowany) – 28.09.2017 r.
Raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za 2016 rok -28.04.2017 r.

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2016 oraz za II kwartał roku 2017.

Jednocześnie Zarząd Emitenta będącego jednostka dominującą informuje, że na podstawie § 83 ust. 1. i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnego kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego i odrębnego półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania półrocznego. Odpowiednie skonsolidowane raporty okresowe będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Ewentualne zmiany terminów publikacji przekazywania raportów okresowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent