Strategia rozwoju UNIMOT S.A. na lata 2016-17

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”), z siedzibą w Zawadzkiem, informuje o podjęciu w dniu 23 czerwca 2016 r. uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii rozwoju UNIMOT S.A. na lata 2016-17, która stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Nowa strategia Emitenta została ustalona, w związku z dynamicznym rozwojem Spółki oraz koniecznością wyznaczenia kierunków jej dalszego działania.

Zarząd uznał przyjęcie nowej Strategii rozwoju na najbliższe lata za istotne, ze względu na określenie celów strategicznych Spółki, których osiągnięcie będzie miało wpływ na sytuację gospodarczą,
majątkową i finansową oraz na dalsze perspektywy jej rozwoju

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent