Uzupełnienie raportu bieżącego 35/2018 w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem uzupełnia raport bieżący nr 35/2018 opublikowany w dniu 21 sierpnia 2018 r. poprzez podanie w załączeniu oświadczeń oraz życiorysów nowych członków zarządu Emitenta

Podstawa prawna:

§ 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu