Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Spółki Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w
dniu 18 grudnia 2015 r. Spółka zawarła aneks nr 3 do umowy na świadczenie usług
Autoryzowanego Doradcy z Kancelarią CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni z siedzibą
w Poznaniu, przedłużający czas trwania umowy do dnia przeniesienia akcji spółki z notowań
na rynku NewConnect na rynek regulowany GPW SA., lecz nie później niż do dnia 26
września 2016 r.

Przedmiotem umowy jest współdziałanie przez Kancelarię ze Spółką jako Autoryzowany
Doradca, w sprawach obowiązków informacyjnych Spółki wynikających z obowiązujących
regulacji dotyczących ASO oraz bieżące doradztwo w zakresie dotyczącym akcji Spółki
wprowadzonych do ASO na Rynku NewConnect.

Przedłużenie umowy i stała współpraca z profesjonalnym partnerem pozwoli Spółce na
kontynuowanie przyjętej polityki dotyczącej relacji inwestorskich.

O drugim aneksowaniu umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2014.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 18 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent