Powołanie Członka Zarządu UNIMOT S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, które odbyło się 25 lipca 2016 r., podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Marcina Zawiszy w skład Zarządu Spółki, z powierzeniem mu funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pan Marcin Zawisza w Spółce pełni funkcję dyrektora ds. rozwoju i jest odpowiedzialny m.in. za rozwój strategicznych projektów oraz nadzór właścicielski nad spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent