Ustalenie ceny emisyjnej akcji oferow

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”), z siedzibą w Zawadzkiem, informuje, że na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 29 września 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w sprawie zmiany § 6.1 Statutu Spółki, zmienionej następnie uchwałą nr 3 z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6 NWZ UNIMOT SA z dnia 29 września 2015 roku, podjął w dniu 9 lutego 2017 r. Uchwałę w sprawie ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych oraz o rezygnacji Zarządu z upoważnienia do dookreślania ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 §4 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki postanowił wyznaczyć cenę emisyjną Akcji serii J na poziomie 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych) za każdą Akcję.

Ponadto Zarząd UNIMOT S.A. informuje, że nie będzie korzystał z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 §4 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym Ofertą Publiczną objętych jest łącznie 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J oferowanych przez Emitenta w tym:

a) w ramach Transzy Detalicznej (TD) – oferuje się 440.000 Akcji serii J,

b) w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII) – oferuje się 1.760.000 Akcji serii J.

Niniejszy komunikat publikowany jest na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z brzmieniem art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), jak również ze względu na prawdopodobny wpływ informacji o określeniu ceny emisyjnej i ostatecznej liczby akcji objętej ofertą publiczną na cenę lub wartość instrumentów finansowych Emitenta.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent