Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZ przez Unimot Express Sp. z o.o. i Zemadon Ltd

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 w września 2018 r. otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od: Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Zemadon Ltd z siedzibą na Cyprze. Akcjonariusze poinformowali, iż w wyniku bezpośredniego nabycia akcji Emitenta zmienił się ich udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz Wiceprezes Zarządu