Warunkowa rejestracja akcji serii K UNIMOT S.A. w KDPW

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) uchwały nr 532/17 z dnia 18 sierpnia 2017 r., w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 166 021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty ) każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 maja 2017r. , które oznaczono kodem PLUNMOT00013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki. Zarejestrowanie akcji serii K Spółki w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym, jednak nie wcześniej niż w dniu wskazanym w tej decyzji, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna:

par. 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Parkitny, Członek Zarządu
Malgorzata Garncarek , Prokurent