Rejestracja akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 września 2017 r., powziął informację o Komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z 5 września 2017 r., w którym poinformowano, że zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW nr 532/17 z dnia 18 sierpnia 2017 r., w dniu 7 września 2017 r. w KDPW nastąpi rejestracja 166 021 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które oznaczono kodem „PLUNMOT00013”.

Spółka informowała o podjęciu przez Zarząd KDPW ww. uchwały o warunkowej rejestracji akcji w raporcie bieżącym nr 52/2017.

Podstawa prawna:

par. 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marcin Zawisza , Wiceprezes Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent