Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 listopada 2017 r. Pan Adil Al.-Tubayyeb złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem dzisiejszym.

Rezygnacja została złożona z powodów osobistych.

Podstawa prawna:

Par. 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Parkitny Członek Zarządu