Zmiana w składzie Zarządu UNIMOT S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 30 marca
2018 r. Pan Michał Parkitny złożył rezygnację ze stanowiska Członka Zarządu Spółki z dniem 30 marca
2018 r. Decyzja Pana Michała Parkitnego podyktowana jest przyczynami osobistymi. Pan Michał
Parkitny będzie współpracował z Emitentem jako doradca.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Szozda, Prezes Zarządu