Rejestracja zmian Statutu Unimot S.A.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2019 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o dokonanym w dniu 24 lipca 2019 roku wpisie do rejestru przedsiębiorców niżej opisanych zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 czerwca 2019 roku.

1. Zmiana w § 5 Statutu Spółki:

Stosownie do uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2019 r. w § 5 Statutu dodany został zapis:

„45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,

46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,

46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

47.64.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.”

2. Zmiana w § 6 ust.1 i § 6 ust.2 Statutu Spółki:

Stosownie do uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2019 r. nadane zostało następujące brzmienie § 6 ust.1 i § 6 ust.2 Statutu Spółki:
„§6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.197.818,00 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych) i dzieli się na 8.197.818 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, w tym:

a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”,

b/ 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach „000 000 001” do „000 250 000”,

c/ 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 250 001” do „000 600 000”,

d/2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od „000 000 001” do „002 400 000”,

e/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”,

f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

i/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

j/ 1.028.000 (milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od „000 000 001” do „001 028 000”,

k/ 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od „000 000 001” do 002 200 000”,

l/ 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od „000001” do „166021”.

2. Akcje imienne serii B są uprzywilejowane w prawie głosu. Uprzywilejowanie przyznaje dwa głosy każdej akcji serii B. Uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela.”

Tekst jednolity Statutu (uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2019 r.), uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu