Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy i opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem, niniejszym informuje, że po analizie sytuacji finansowej Spółki, w dniu 23 marca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2018. Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd Spółki postanowił przedstawić do zaopiniowania Radzie Nadzorczej rekomendację w sprawie wypłaty dywidendy i wnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie podziału jednostkowego zysku za 2020 r. w wysokości 32 279 243 zł 33 gr (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze) w następujący sposób:

a) zysk w kwocie 16 149 701 zł 46 gr (słownie: szesnaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset jeden złotych czterdzieści sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. kwotę 1 zł 97 gr (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt siedem groszy) na 1 (jedną) akcję,

b) zysk w kwocie 16 129 541 zł 87 gr (słownie: szesnaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 r., pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i podjęła uchwałę o rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu, aby wnioskowaną część jednostkowego zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Wypłata dywidendy w wysokości przekraczającej 30% zysku jednostkowego wymaga zgody banku finansującego. Spółka wystąpi z takim wnioskiem do banku.

Ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 i ustalenia dat dnia dywidendy i dnia jej wypłaty, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu