Wstępne szacunkowe jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2019 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za I kwartał 2019 r. („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji.

Dane Wstępne jednostkowe za I kwartał 2019 r. wynoszą:

• Przychody ogółem: 841,8 mln zł,

• EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): 19,1 mln zł,

• EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego oraz zdarzenia jednorazowe): 7,5 mln zł.

Główny wpływ na jednostkowe wyniki finansowe w I kw. 2019 r. miały poniższe czynniki:

1. Sprzyjające otoczenie zewnętrzne – silny popyt oraz wyraźnie wyższe r/r marże handlowe na oleju napędowym i gazie LPG, a w efekcie także możliwość uzyskania wyższych wolumenów.

2. Niższe r/r koszty operacyjne w efekcie przeprowadzonego programu optymalizacyjnego.

3. Zdecydowanie lepsze od wewnętrznych oczekiwań wyniki segmentu biopaliw.

4. Wycena zapasu obowiązkowego paliw płynnych i uzasadnione przesunięcia – wpływ: +11,6 mln zł.

Zarząd Spółki uznał informacje o Danych Wstępnych za poufne w związku z faktem, że poziom jednostkowego zysku EBITDA znacząco odbiega od analogicznych danych roku poprzedniego.

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za I kwartał 2019 r. W związku z wciąż toczącymi się pracami nad danymi skonsolidowanymi, Zarząd zdecydował o opublikowaniu jedynie danych jednostkowych.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2019 r. w dniu 14 maja 2019 r., zgodnie z harmonogramem opublikowanym w raporcie bieżącym 2/2019.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu