Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2020 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał 2020 („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.

Skonsolidowane Dane Wstępne wynoszą:

• Przychody ogółem: 1 338,9 mln zł,

• EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): 4,8 mln zł,

• EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia oraz zdarzenia jednorazowe): 10,9 mln zł.

Porównywalne, dane skonsolidowane za III kwartał 2019 r. wynoszą:

• Przychody ogółem: 1 261,4 mln zł,

• EBITDA: 34,4 mln zł

• EBITDA Skorygowana: 18,3 mln zł.

 

Główny wpływ na niższą r/r skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w III kw. 2020 r. miały poniższe czynniki:

1. Niższe niż w ubiegłym roku marże jednostkowe i niższy wolumen sprzedaży biopaliw głównie w wyniku spadku popytu na biopaliwo B100.

2. Niższe niż w roku ubiegłym marże osiągnięte na rynku hurtowym energii elektrycznej.

3. Wyższe niż w roku ubiegłym koszty związane z rozwojem sieci detalicznej AVIA oraz nakłady poniesione na rozwój biznesu fotowoltaiki.

4. Trudne otoczenie zewnętrzne w biznesie oleju napędowego i gazu LPG – duża konkurencja na rynku i niższe (szczególnie w drugiej połowie kwartału) poziomy premii lądowej (wyższe r/r wolumeny, ale niższe marże).

5. Wyraźnie niższa r/r sprzedaż produktów asfaltowych wynikająca z niskiego popytu w związku z wstrzymywaniem projektów budowy dróg przez samorządy.

Główne korekty do wyniku EBITDA w III kwartale 2020 r.:

1. Korekta negatywnego wpływu wyceny zapasów obowiązkowych – wynikającego z różnicy pomiędzy cenami spot (wycena fizycznego towaru) a cenami terminowymi (wycena instrumentów zabezpieczających ten towar) oleju napędowego na ostatni dzień III kwartału 2020 r. (wpływ czysto księgowy na wynik, niepieniężny) oraz uzasadnione przesunięcia: +5,0 mln zł.

2. Korekty kosztów poniesionych na wynajęcie przestrzeni magazynowej w kawernie do wykorzystywanej do obrotu gazem ziemnym: +1,0 mln zł.

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za III kwartał 2020 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2020 r. w dniu 17 listopada 2020 r., zgodnie z informacją opublikowaną w raporcie bieżącym 1/2020.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu