Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za IV kwartał i cały 2019 rok

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za IV kwartał i cały 2019 rok („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.

Skonsolidowane Dane Wstępne wynoszą:

1. Przychody ogółem:

• IV kwartał 2019 r.: 1 306,3 mln zł,

• rok 2019: 4 445,4 mln zł.

2. EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją):

• IV kw. 2019 r.: 17,8 mln zł,

• rok 2019: 89,9 mln zł.

3. EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe):

• IV kwartał 2019 r.: 17,6 mln zł,

• rok 2019: 63,7 mln zł.

Porównywalne, dane skonsolidowane 2018 r. wynoszą:

1. Przychody ogółem:

• IV kwartał 2018 r.: 1 007,0 mln zł,

• rok 2018: 3 371,0 mln zł.

2. EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją):

• IV kw. 2018 r.: 1,0 mln zł,

• rok 2018: 13,5 mln zł.

3. EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe):

• IV kwartał 2018 r.: 18,7 mln zł,

• rok 2018: 31,5 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe w IV kw. 2019 r. miały poniższe czynniki:

1. Sprzyjające otoczenie zewnętrzne w biznesie oleju napędowego (zarówno wysokie marże handlowe, jak i wolumeny).

2. Wyższe od zakładanych wolumeny sprzedaży biopaliw w efekcie większej liczby wygranych przetargów.

Skorygowana EBITDA skonsolidowana za 2019 rok na poziomie 63,7 mln zł oznacza przekroczenie o 3,7% aktualnej prognozy, którą Spółka przedstawiała 11 grudnia 2019 r. w raporcie bieżącym nr 32/2019.

Mając na względzie politykę dywidendową Spółki, którą Emitent przekazywał raportem bieżącym 14/2018, Spółka informuje ponadto, że zgodnie z Danymi Wstępnymi UNIMOT S.A. w roku obrotowym 2019, Emitent odnotował jednostkowy zysk netto w wysokości 53,8 mln zł.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za 2019 rok w dniu 25 marca 2020 roku, zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2020.

Roczne sprawozdanie finansowe obecnie jest w trakcie przygotowania i w trakcie badania przez biegłego rewidenta. Zaprezentowane powyżej dane mogą ulec zmianie. W przypadku wystąpienia znaczącej zmiany danych finansowych Emitent opublikuje dodatkowy raport bieżący z ich aktualizacją.

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu