Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał i cały 2020 rok

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych danych finansowych za IV kwartał i cały 2020 rok („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.
Skonsolidowane Dane Wstępne wynoszą:

1. Przychody ogółem:

• IV kwartał 2020 r.: 1 241,0 mln zł,

• rok 2020: 4 756,9 mln zł.

2. EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją):

• IV kw. 2020 r.: 36,8 mln zł,

• rok 2020: 57,6 mln zł.

3. EBITDA Skorygowana (tj. EBITDA skorygowana o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe):

• IV kwartał 2020 r.: 27,3 mln zł,

• rok 2020: 86,5 mln zł.

Porównywalne, dane skonsolidowane 2019 r. wynoszą:

1. Przychody ogółem:

• IV kwartał 2019 r.: 1 306,3 mln zł,

• rok 2019: 4 445,4 mln zł.

2. EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją):

• IV kw. 2019 r.: 17,8 mln zł,

• rok 2019: 89,9 mln zł.

3. EBITDA Skorygowana (tj. EBITDA skorygowana o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe):

• IV kwartał 2019 r.: 17,6 mln zł,

• rok 2019: 63,7 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w IV kw. 2020 r. miały poniższe czynniki:

1. Sprzyjające otoczenie zewnętrzne w biznesie oleju napędowego pozwalające na osiągnięcie historycznie najwyższego wolumenu sprzedaży oleju napędowego.

2. Niższy r/r wolumen sprzedaży biopaliw w efekcie mniejszej liczby wygranych przetargów.

3. Sprzedaż większości wolumenów gazu ziemnego magazynowanego w 2020 r.

4. Sprzyjające otoczenie zewnętrzne dla hurtowego handlu energią elektryczną (Tradea sp. z o.o.) – wyższy r/r wolumen w związku z wykorzystaniem dużej zmienności rynku.

Główne korekty do wyniku EBITDA w IV kwartale 2020 r.:

1. Korekta efektu wyceny księgowej zapasów obowiązkowych wynikającego z różnicy pomiędzy cenami spot (wycena fizycznego towaru) a cenami terminowymi (wycena instrumentów zabezpieczających ten towar) oleju napędowego na ostatni dzień 2020 r. Wycena, o której mowa to wpływ czysto księgowy na wynik, niepieniężny o wartości (-)13,1 mln zł. Wycena miała pozytywny wpływ na wynik księgowy więc zastosowana korekta tego efektu ma ujemny wpływ na EBITDA skorygowaną.

2. Utworzenie odpisów aktualizujących wartości udziałów w spółce stowarzyszonej Green Electricity sp. z o.o., operatora platformy blinkee.city oraz należności od tej spółki na łączną kwotę 4,0 mln zł. Decyzja została podyktowana trudną sytuacją finansową Green Electricity, spowodowaną występującymi od 2020 roku ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19, w szczególności w zakresie przemieszczania się w przestrzeni publicznej oraz ograniczeniem działalności instytucji kulturalno-rozrywkowych. Biorąc pod uwagę przedłużające się obostrzenia oraz prognozowaną sytuację w Polsce i Europie związaną ze skutkami pandemii, Emitent zastosował podejście ostrożnościowe i podjął decyzję o odpisaniu całej wartości księgowej należności oraz udziałów: (a) wartość księgowa udziałów: 2,5 mln zł, (b) wartość księgowa należności: 1,5 mln zł.

Emitent pozostanie właścicielem udziałów w spółce Green Electricity, czyli 25%. Jednocześnie, Zarząd Emitenta kierując się poglądem Zarządu spółki spodziewa się, iż kolejne lata pozwolą na odbudowę rentowności biznesu.

Skorygowana EBITDA skonsolidowana za 2020 rok na poziomie 86,5 mln zł oznacza przekroczenie o 8% aktualnej prognozy, którą Spółka przedstawiała 24 czerwca 2020 r. w raporcie bieżącym nr 19/2020.

Mając na względzie politykę dywidendową Spółki, którą Emitent przekazywał raportem bieżącym 14/2018, Spółka informuje ponadto, że zgodnie z Danymi Wstępnymi UNIMOT S.A. w roku obrotowym 2020, Emitent odnotował jednostkowy zysk netto w wysokości 35,7 mln zł.
Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za 2020 rok w dniu 23 marca 2021 roku, zgodnie z raportem bieżącym nr 38/2020.

Roczne sprawozdanie finansowe obecnie jest w trakcie przygotowania i badania przez biegłego rewidenta. Zaprezentowane powyżej dane mogą ulec zmianie. W przypadku wystąpienia znaczącej zmiany danych finansowych Emitent opublikuje dodatkowy raport bieżący z ich aktualizacją.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu