Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż otrzymał od Unimot Express sp. z.o.o z siedzibą: Aleje Jerozolimskie 142A, Warszawa, akcjonariusza posiadającego 42,04% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu zgłoszenie kandydata – Panią Lidię Banach-Hoheker na niezależnego członka Rady Nadzorczej Unimot S.A.

 

Kandydatura została zgłoszona w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które odbędzie się 20 maja 2021 r. w Warszawie. Pani Lidia Banach-Hoheker wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz oświadczyła, że spełnia wymagania stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

 

W załączniku do raportu bieżącego znajduje się życiorys i oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej.

 

Podstawa prawna:

  • 19 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu