Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta do spółki zależnej Unimot Paliwa sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2022 z 2 czerwca 2022 r. Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o podpisaniu 1 sierpnia 2022 r. przez Emitenta i Unimot Paliwa sp. z o.o. (spółka w 100 proc. kontrolowana przez Emitenta, „Unimot Paliwa”) umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta („ZCP”) w zamian za objęcie nowych udziałów w Unimot Paliwa („Umowa”).

ZCP obejmuje wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie część przedsiębiorstwa Emitenta, przedmiotem działalności, której jest obrót paliwami, z wyłączeniem działalności związanej z handlem paliwami w ramach rozwijanej sieci stacji paliw AVIA oraz segmentu związanego z handlem gazem ziemnym.

Przejęcie własności ZCP od Emitenta przez Unimot Paliwa nastąpiło z chwilą zawarcia Umowy, tj. z dniem 1 sierpnia 2022 r. Emitent za wniesiony wkład niepieniężny (aport) w formie ZCP otrzymał 3 258 500 nowoutworzonych udziałów w Unimot Paliwa. Na dzień podpisania Umowy wartość wnoszonego ZCP wynosiła 325 850 000 zł.

Po przeniesieniu ZCP do Unimot Paliwa, Emitent skoncentruje swoją działalność głównie na funkcjach zarządczych dla wszystkich spółek z Grupy Emitenta.

W związku z przygotowywaną transakcją nabycia 100 proc. akcji LOTOS Terminale Spółka Akcyjna przeniesienie ZCP do UNIMOT Paliwa ma na celu przygotowanie Grupy Emitenta do przejęcia biznesu niezależnego operatora logistycznego oraz biznesu produkcji i sprzedaży asfaltów.

Ostatecznym skutkiem procesu reorganizacji Emitenta, w ramach którego dokonano przeniesienia ZCP na rzecz UNIMOT Paliwa jest skoncentrowanie działalności koncesjonowanej związanej z importem paliw w ramach UNIMOT Paliwa, a w konsekwencji ograniczenie obowiązku utrzymywania zapasu obowiązkowego paliw płynnych przez Grupę Emitenta w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r., co powoduje zmniejszenie kosztów magazynowania paliw w tym okresie.

Emitent szacuje, że zawarcie Umowy umożliwi Grupie Emitenta osiągnięcie w tym okresie  dodatkowej EBITDA skorygowanej Grupy Emitenta (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego, uzasadnione przesunięcia) na poziomie około 30 mln zł. Dodatkowa EBITDA skorygowana Grupy Emitenta zostanie wygenerowana dzięki oszczędnościom, o których mowa powyżej oraz będzie pochodną dodatkowych przychodów i kosztów związanych z zawarciem Umowy.

Jednocześnie, Emitent informuje, że 1 sierpnia 2022 r. zostały podjęte przez organy korporacyjne Emitenta i Unimot Paliwa odpowiednie decyzje zezwalające na zawarcie Umowy.

Emitent uznał informację o przeniesieniu ZCP za poufną, biorąc pod uwagę zakres zmian w strukturze Grupy, a także wpływ tej transakcji jako części procesu reorganizacji Emitenta na kształtowanie się w przyszłości wyników finansowych Emitenta i Grupy Emitenta.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu