Rejestracja zmian Statutu Unimot S.A.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”) informuje, że 8 sierpnia 2022 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o dokonanym 5 sierpnia 2022 r. wpisie do rejestru przedsiębiorców niżej opisanych zmian Statutu Spółki uchwalonych 29 czerwca 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Stosownie do uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2022 r.  § 5 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„§5.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

06.10.Z Górnictwo ropy naftowej,

06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego,

09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,

20.11.Z Produkcja gazów technicznych,

20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,

27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,

33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,

35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,

35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,

35.14.Z Handel energią elektryczną,

35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,

38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,

45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,

46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,

46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków samolotów,

46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,

46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

49.41.Z Transport drogowy towarów,

52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,

52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,

52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,

52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,

52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

64.91.Z Leasing finansowy,

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem

prac chronionych prawem autorskim,

85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników”.

 

Tekst jednolity Statutu został przyjęty uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2022 r. i został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 32/2022 w dniu 29 czerwca 2022 r.

 

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu