Korekta raportu bieżącego ESPI nr 36/2017 w sprawie rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego- sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że nastąpiła oczywista omyłka w  raporcie bieżącym  ESPI 36/2017. Zamiast: „ a łączna liczba akcji w Spółce wyniesie 8.897.818” powinno być: „ a łączna liczba głosów z akcji w Spółce wyniesie 8.897.818”.

Poprawny akapit brzmi:

„Łączna liczba akcji serii K przeznaczonych do zaoferowania uprawnionemu z warrantów subskrypcyjnych wynosi 166.021 sztuk. Po objęciu przez uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych wszystkich akcji serii K kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony do kwoty 8.197.818 zł, a łączna liczba głosów z akcji w Spółce wyniesie 8.897.818. Nowe akcje serii K będą stanowiły 2,02% kapitału zakładowego Spółki i 1,86% w głosach na walnym zgromadzeniu”.

Postawa prawna:

par. 5 ust. 1 pkt 9) oraz par. 38 ust. 1 pkt. 2) w zw. z par. 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

par. 5 ust. 1 pkt 9) oraz par. 38 ust. 1 pkt. 2) w zw. z par. 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek - Członek Zarządu, Przemysław Podgórski - Prokurent