Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta i statutu Spółki

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 r. powziął informację z Centralnej Informacji KRS o postanowieniu Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 166.021,00 zł.

Rejestracja przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z prawem objęcia akcji serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E oraz akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki. Na podstawie ww. uchwały dodano § 6a do Statutu Spółki.

Warranty serii F zaoferowane zostaną panu Marcinowi Kapkowskiemu w ramach rozliczenia transakcji nabycia przez Spółkę udziałów w spółce zależnej – Tradea sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 23 maja 2016 r. Warranty stanowią drugą część raty sprzedaży udziałów i uprawniają do objęcia akcji serii K po cenie emisyjnej 19,50 zł.

Łączna liczba akcji serii K przeznaczonych do zaoferowania uprawnionemu z warrantów subskrypcyjnych wynosi 166.021 sztuk. Po objęciu przez uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych wszystkich akcji serii K kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony do kwoty 8.197.818 zł, a łączna liczba akcji w Spółce wyniesie 8.897.818. Nowe akcje serii K będą stanowiły 2,02% kapitału zakładowego Spółki i 1,86% w głosach na walnym zgromadzeniu.

W dniu 9 czerwca 2017 r. sąd zarejestrował również zmianę § 5 Statutu Spółki, polegającą na dodaniu następującego przedmiot działalności Spółki: „77.40.Z. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.”.

Podstawa prawna:

par. 5 ust. 1 pkt 9) oraz par. 38 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek , Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent